Stanovy KCHGB, z. s.

Článek 1

Název, sídlo, působnost
1.1. Název klubu: Klub chovatelů grifonků a brabantíků, z.s. (zkratka KCHGB, z. s.- zapsaný spolek).
1.2. Sídlo: Slovanka 1352 / 16, 470 01 Česká Lípa.
1.3. Působnost klubu se vztahuje na území České republiky.
1.4. Organizačně právní forma: Spolek dle ustanovení §214
1.5 Jednat jménem klubu je oprávněn předseda nebo jím pověřený člen výboru.

Článek 2

Činnost klubu
2.1. Klub je otevřenou, dobrovolnou a nezávislou organizací, sdružující chovatele, majitele a příznivce psů plemene grifonek a brabantík, která napomáhá uspokojování jejich zájmové činnosti.
2.2. Klub sdružuje chovatele, majitele a příznivce plemene belgický grifonek, bruselský grifonek a brabantík na území České republiky podle jeho potřeb a zásad Mezinárodní kynologické organizace (dále jen FCI) a usiluje o zvyšování odborné a chovatelské úrovně svých členů.
2.3. Zajišťuje předání veškerých materiálů a informací z FCI prostřednictvím Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) a informací z ČMKU členům klubu.
2.4. Prosazuje principy ochrany zvířat.
2.5. Zajišťuje dodržování předpisů FCI ve všech oblastech chovatelské činnosti.
2.6. Prostřednictvím poradce chovu poskytuje plemenné knize podklady k zápisu štěňat.
2.7. Pořádá klubové a speciální výstavy a jiné společenské nebo sportovní akce.
2.8. Vydává potřebné chovatelské normativy klubu.
2.9. Propaguje na území České republiky plemeno belgický grifonek, bruselský grifonek a brabantík.

Článek 3

Členství v KCHGB
3.1. Členství v klubu je dobrovolné. Členy se mohou stát všichni majitelé, chovatelé a příznivci kterékoli varianty plemene, kteří souhlasí se stanovami a zápisním řádem, zavazují se jimi řídit, plní ustanovení o zákazu komisního prodeje psů a štěňat, plní zákonná opatření k ochraně zvířat, souhlasí s využitím osobních dat pro klubové účely, platí členské a účelové poplatky. Člen klubu mladší 18 let nemá hlasovací právo a jeho přijetí je vázáno na souhlas zákonného zástupce.
3.2. Členem klubu se stává každý zájemce po odevzdání vyplněné přihlášky jednateli klubu a zaplacení členského poplatku na účet KCHGB, z. s.
3.3. Členy klubu mohou být i zahraniční chovatelé či zájemci o plemeno.
3.4. Čestným členem se může stát osoba, která získala veřejné uznání za práci pro rozvoj plemene. Čestné členy schvaluje členská schůze. Tito členové jsou osvobozeni od placení příspěvků, ale mají všechna práva a výhody řádných členů KCHGB.
3.5. Ukončení členství.
Členství v klubu zaniká:
a) vystoupením člena, písemně oznámeným výboru klubu,
b) nezaplacením příspěvku ve stanovené lhůtě. Takto zaniklé členství se obnovuje, pokud členský příspěvek byl zaplacen spolu se vstupním poplatkem,c) vyloučením pro přestupky proti stanovám, Zápisnímu řádu nebo jiným klubovým normativům. Za závažné příčiny je možno považovat např.: prokázání odchovu štěňat bez PP, prodej psů prostřednictvím výkupní organizace, prokázané týrání držených psů po stránce fyzické i psychické (např. nepřiměřené trestání, nekvalitní podmínky chovu, trvalá izolace od lidí),
d) úmrtím,
e) zánikem klubu (pobočky).
KCHGB vede seznam svých členů. V seznamu členů provádí KCHGB změny, tj. zápisy a výmazy,
týkající se členství právnických osob v KCHGB, a to ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy tato změna nastane. Seznam členů KCHGB bude zpřístupněn na internetových stránkách KCHGB.
Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od KCHGB na jeho náklady potvrzení s výpisem členů obsahující údajeo své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů z něho musí být patrné, že je neúplný

Článek 4

Práva členů
Člen klubu má právo:
a) zletilý člen má právo volit a být volen do orgánů klubu, svým hlasem na členské schůzi se spolupodílet na rozhodování o věcech pro klub zásadních a využívat zvýhodnění poskytovaná klubem,
b) podílet se na činnosti klubu v souladu s těmito stanovami,
c) podávat návrhy, dotazy a stížnosti všem orgánům klubu,
d) zúčastňovat se akcí pořádaných klubem
e) vzniknou-li členovi, který je současně volen do některé z komisí nebo výboru podle těchto stanov, v souvislosti s výkonem činnosti ve prospěch ostatních členů nebo celého sdružení náklady, má právo na jejich úhradu sdružením. Zejména se jedná o cestovní výdaje případně další věcné výdaje a to v rozsahu, v jakém jsou schváleny vnitřním předpisem sdružení.
f) zúčastňovat se členských schůzí.

Článek 5

Povinnosti člena klubu
Člen klubu má tyto povinnosti:
a) řádně a včas platit příspěvky klubu a účelové poplatky. Členský příspěvek na daný rok musí být uhrazen v prvním měsíci příslušného roku na účet KCHGB,
b) předávat poradci chovu vyžádané zprávy o chovatelské činnosti,
c) plnit úkoly vyplývající pro něho z funkcí v klubu, do kterých byl zvolen,
d) hlásit výboru všechny změny, související s členstvím v klubu (změnu adresy) a to nejpozději do 30 dnů od nastalé změny,
e) dodržovat stanovy a ostatní normativy schválené orgány klubu.

Článek 6

Organizační struktura klubu
6.1. Orgány klubu jsou:
a) členská schůze,
b) výbor klubu,
c) revizní komise.
6.2. Členská schůze volí orgány klubu (výbor klubu, revizní komisi, kárnou komisi).
6.3. Výbor klubu může pro zajištění činnosti klubu volit pomocné orgány (bonitační komisi, chovatelskou komisi, redakční radu klubového zpravodaje, aj.).
6.4. Členská schůze je usnášení schopna, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Není-li tato podmínka splněna, je orgán schopný se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných jen v případě, že místo, čas a program jednání orgánu byly všem členům včas a písemně oznámeny. Za včasné oznámení pozvánky s určením místa, času a programu se považuje, pokud byly pozvánky odeslané minimálně 30 dní před pořádáním členské schůze. Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů s právem hlasovat.

Článek 7

Členská schůze
7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu.
7.2. Řádná členská schůze se koná nejméně jednou za rok a svolává ji výbor klubu písemnou pozvánkou.
7.3. Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách spojených s činností a hospodařením klubu, rozhoduje o přijetí a změnách stanov a schvaluje další klubové normativy (např. zápisní, kárný a bonitační řád), schvaluje plán činnosti a plán hospodaření a rozhoduje o vstupu klubu do jiných organizací a sdružení a volí do nich své zástupce. Rozhoduje o výši členských příspěvků.
7.4. Zásadní návrhy, zejména pak návrhy na změnu klubových řádů a návrhy kandidátů na volby členů výboru a revizní komise, musí být doručeny výboru alespoň 21 dní před termínem členské schůze. Výbor je povinen tyto návrhy zveřejnit na internetu nejméně 14 dní před termínem členské schůze. Nebudou-li návrhy výboru doručeny v uvedené lhůtě, není členská schůze povinna se těmito návrhy na tomto zasedání členské schůze zabývat.
7.5. Výbor klubu může svolat mimořádnou členskou schůzi v případě, že o to požádá jedna třetina členů. Výbor je povinen svolat mimořádnou schůzi nejpozději 1 měsíc od podání žádosti.
7.6. Členská schůze je povinna projednat ve svém programu odvolání člena klubu proti kárnému opatření.

Článek 8

Výbor klubu
8.1. Výbor klubu je statutárním orgánem spolku a skládá se z předsedy, jednatele, pokladníka, poradce chovu a výstavního referenta. Výbor je nejvyšším orgánem klubu mezi členskými schůzemi. Funkční období je tříleté.
8.2. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi, které ze své činnosti skládá účty.
8.3. Členská schůze z navržených kandidátů provede volbu do funkcí, včetně dvou náhradníků.
8.4. Zasedání výboru se koná podle potřeb klubu, minimálně dvakrát ročně. Zápis z těchto zasedání bude zveřejněn.
8.5. Výbor má možnost odvolat pasivního člena výboru a nahradit ho náhradníkem (případně kooptovat nového člena). V případě doplnění kooptací platí kooptace do členské schůze, kde na tuto funkci musí být vypsány doplňující volby.
8.6. Schvaluje zřizování a zrušení poboček klubu na územním principu.
8.7. Registruje přijetí nových členů a vede náležitou členskou evidenci.
8.8. Navrhuje čestné členy ke schválení členské schůzi.
8.9. Vydává Zpravodaj a spravuje internetové stránky klubu.
8.10. Výbor klubu:
a) řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi,
b) pořádá celoklubové akce,
c) svolává členskou schůzi,
d) podává odborná vyjádření k chovatelským otázkám,
e) vede účetní a jinou hospodářskou evidenci,
f) navrhuje delegace rozhodčích na výstavy,
g) schvaluje adepty na rozhodčí pro posuzování exteriéru,
h) schvaluje všechny výdaje včetně cestovních výdajů schválením nadpoloviční většinou svých členů. Schválení nepodléhá jednorázový výdaj člena výboru až do částky 1000 Kč ve prospěch klubu. Výdaj musí být podložen řádným dokladem,
ch) je povinen zařadit do programu nejbližší členské schůze odvolání člena klubu proti kárnému opatření.

Článek 9

Kárná opatření:
a) napomenutí,
b) pokuta,
c) zákaz chovatelské činnosti (dočasné i trvalé),
d) odvolání z funkce,
e) vyloučení z klubu.
O druhu kárného opatření rozhodne výbor klubu a výsledek oznámí na nejbližší schůzi. Člen klubu má právo se proti rozhodnutí výboru písemně odvolat k členské schůzi. V případě, že se kterýkoliv člen klubu dopustí přestupku proti stanovám, zápisnímu řádu, jiným normativům klubu bude výborem klubu (pobočky) potrestán podle závažnosti přestupku. Produkce štěňat bez PP je považována za velmi vážný přestupek, a proto bude chovatel za tento čin postižen nejvyšším trestem, který stanoví výbor klubu. V případě, že např. pokutu v termínu nezaplatí, bude mu zastavena chovatelská činnost, zároveň i chovným jedincům, kteří jsou v jeho majetku, na stanovenou dobu. Případně může být vyloučen z klubu. Porušení zápisního řádu a stanov klubu bude po projednání zveřejněno ve Zpravodaji.
Oznámení o kárném opatření bude doručeno členovi písemně do 30ti dnů od rozhodnutí výboru doporučeným dopisem. Proti kárnému rozhodnutí se může člen odvolat do 30ti dnů ode dne jeho doručení k členské schůzi prostřednictvím předsedy klubu. Odvolání musí být písemné.

Článek 10

Revizní komise
10.1. Revizní komisi klubu volí členská schůze klubu. Člen revizní komise musí být členem KCHGB. Revizní komise musí být nejméně tříčlenná + 1 náhradník a je volena na dobu 3 let.
10.2. Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
10.3. Členství v revizní komisi je neslučitelné s funkcí v jiném orgánu klubu.
10.4. Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.
10.5. Revizní komise má právo zúčastnit se zasedání výboru, kárné komise i pomocných orgánů s hlasem poradním.
10.6. Revizní komise je oprávněna a povinna kontrolovat veškerou činnost, zejména plnění přijatých usnesení a způsob hospodaření.
10.7. Požádá-li výkonný orgán, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu a bez zbytečného odkladu.
10.8. Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna a povinna navrhnout způsob jejich odstranění či zjednat nápravu. Orgány klubu jsou povinny učinit vhodné opatření a to ve lhůtě revizní komisí stanovené.

Článek 11

Chovatelská komise
11.1. Chovatelskou komisi jmenuje a odvolává výbor klubu z členské základny klubu na dobu tří let.
11.2. Počet členů chovatelské komise stanoví při jejich jmenování výbor. Členem chovatelské komise je poradce chovu a regionální poradci chovu.
11.3. Chovatelská komise odpovídá za řízení chovu.
11.4. Za činnost chovatelské komise odpovídá její předseda, kterého si členové volí.
11.5. Činnost chovatelské komise se řídí normativy klubu.

Článek 12

Finanční hospodaření klubu
12.1. Členem výboru je pokladník, který vede peněžní deník a další nutnou administrativu s tím spojenou. Na členské schůzi předkládá peněžní deník a finanční hospodaření klubu k nahlédnutí.
12.2. Zdrojem příjmu klubu jsou:
a) členské příspěvky,
b) poplatky za krycí listy,
c) poplatky za zařazení do chovu,
d) poplatky za odchovaná štěňata,
e) výstavní poplatky a poplatky z jiných klubových akcí
f) pokuty,
g) dary,
h) z reklam
Výši jednotlivých poplatků stanoví členská schůze. Poplatky jsou výhradně hrazeny na bankovní účet KCHGB. Všechny finanční prostředky s výjimkou zálohy na výdaje, musí být uloženy u bankovního ústavu.

Článek 13

Zánik klubu
13.1. O zániku klubu rozhoduje členská schůze nejméně tří pětinovou většinou.
13.2. Jinak než usnesením členské schůze může dojít k zániku klubu jen, stanoví-li tak zákon.
13.3. Při rozhodnutí o zániku klubu rozhodne členská schůze o způsobu naložení s majetkem klubu.

 

Změny stanov Klubu chovatelů grifonků a brabantíků, z. s.
byly řádně projednány a schváleny
Členskou schůzí v České Lípě dne 21.5.2016


KCHGB - Klub chovatelů grifonků a brabantíků