1, Jednání členské schůze se řídí tímto jednacím řádem, volebním řádem a programem schůze. Tyto dokumenty podléhají schválení nadpoloviční většinou přítomných členů KCHGB

2, Jednání členské schůze řídí předsedající, který byl k tomuto pověřen výborem klubu.

3, Členská schůze hlasuje o složení komise mandátové, návrhové, volební a tří pořizovatelů zápisu. Komise jsou tříčlenné. Členové komisí a ověřovatelé zápisu jsou navrhováni z řad přítomných členů. Každá komise si zvolí ze svého středu předsedu.

Mandátová komise předkládá zprávu o počtu přítomných členů, ověřuje platnost hlasů při hlasování a oznamuje předsedajícímu, následně vyhlašuje výsledek sčítání hlasů při hlasování.

Návrhová komise zpracovává návrhy přednesených členy KCHGB a přednese návrh usnesení ke schválení členské schůzi. Na místě svými podpisy potvrdí Usnesení, schválené Členskou schůzí.

Volební komise vyhlašuje volby a řídí jejich průběh, určí způsob hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

Pořizovatelé zápisu pořizují podrobný písemný zápis o průběhu jednání členské schůze, který je přílohou Usnesení z Členské schůze. Písemný zápis podepsaný pořizovateli, zašlou pořizovatelé jednateli KCHGB k založení nejpozději do 1 měsíce od konání schůze.

4, O návrzích předneseným členské schůzi se rozhoduje hlasováním.

Volby do výboru klubu a RK se řídí stanovami.

5, Hlasovací právo mají jen řádní členové KCHGB

6, Hlasování řídí předsedající schůze. Hlasování je veřejné, to je zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, nebo tajné což znamená odevzdání hlasovacího lístku a sčítáním odevzdaných hlasovacích lístků volební ( mandátové ) komisi.

7, Je –li podáno více návrhů k jednomu bodu , hlasuje se zvlášť o každém návrhu.Vylučuje –li přijatý návrh další návrhy, o těchto se již nehlasuje. Nastane –li při hlasování rovnost hlasů, hlasování se opakuje, nerozhodne-li se ani při druhém hlasování, je návrh stažen, předkladatel může předložit nový, upravený návrh. Návrh, o kterém je hlasováno, je přijat, je-li pro nadpoloviční většina hlasujících. Není přijat, je-li proti nadpoloviční většina hlasujících. Hlasuje se: pro / proti/ zdržel se.

8, Návrhy do diskuse mají právo podávat všichni členové KCHGB . Každý diskutující může vystoupit k jednomu tématu pouze jednou. Členové KCHGB se do diskuse hlásí zdvižením ruky. Předsedající uděluje členům slovo v pořadí, v jakém se hlásili. Všichni členové jsou povinni se řídit pokyny předsedajícího. V případě nepřístojného nebo vulgárního chování člena, má předsedající pro zjednání pořádku právo tohoto člena napomenout, není-li toto účinné, odebrat mu slovo, případně jej vykázat z konání členské schůze.

9, Členská schůze schvaluje usnesení, které se schvaluje jako celek, nerozhodne-li členská schůze o schválení každého bodu usnesení zvlášť.


 
Stranky pro chovatele